Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem - over ons
contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Wijnbergshofje

Wijnbergshofje

De stichting is opgericht in 1981, maar het hofje bestond al omstreeks 1662

Hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Het Wijnbergshofje: • Het doel van de stichting is het verschaffen van onderdak aan -bij voorkeur Doopsgezinde- dames ouder dan vijftig jaar op het aan de stichting toebehorende Wijnbergshofje • Criteria die bij de toewijzing van de woningen gehanteerd worden zijn o.a.: -Vrouwen -Leeftijd 50 jaar of ouder -Personen zonder vermogen en met een laag inkomen die voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van huursubsidie -Personen die de geborgenheid van een hofje in de binnenstad van Haarlem zoeken en daarvoor om maatschappelijke/sociale redenen in aanmerking komen -Binding aan Haarlem in verband met het kunnen aanvragen van een woonvergunning volgens de eisen van de huisvestingsregels voor Kennemerland -Bij voorkeur Doopsgezind • Een belangrijk uitvloeisel van de statutaire doelstelling is gericht op het in stand houden van het monumentale gebouw, deels uit de periode rond 1662 (voormalig kerkgebouw van de Hoogduitse Doopsgezinde Gemeente) en deels uit het jaar 1872. In 2006 is een ingrijpende verbouwing van het hofje afgerond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van Monumentenwacht en een op instandhouding van monumenten gespecialiseerde architect.

 

De aandacht van het bestuur richt zich met name op de bewoners en het in stand houden van het monumentale hofje • Er worden negen woningen ter beschikking gesteld aan dames die aan de bovengenoemde criteria voldoen • Indien zich een vacature voor een woning voordoet, wordt er op basis van een wachtlijst en in overleg door de regentessen een nieuwe bewoner geselecteerd • Het bestuur vraagt huur van haar bewoners op basis van een puntensysteem voor sociale huur in de stad Haarlem • Met de huuropbrengst is het mogelijk de rente van de hypothecaire lening (voor de ingrijpende verbouwing en renovatie in 2006) te voldoen • Het doel is om in een periode van 40 jaar vanaf 2006 de hypothecaire lening af te lossen, zodat het mogelijk is om dan opnieuw geld te kunnen lenen voor een nieuwe renovatie • Voor onderhoud wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van subsidieregelingen (Gemeente Haarlem en rijkssubsidieregeling BRIM) • Het onderhoud krijgt veel aandacht, waarvoor deskundige begeleiding wordt gegeven en waarvoor deskundige controles worden gedaan • Eenmaal per jaar is er een vergadering (Hofberaad) met de bewoners en de regentessen, waarin praktische zaken worden geregeld en wensen van de bewoonsters worden besproken • Tussentijds overleg, hulpvragen e.d. worden besproken en behandeld door de bewoonsters en de regentessen • Het bestuur vergadert viermaal per jaar • De bewoners krijgen van het bestuur een budget voor tuinonderhoud. Daarnaast komt er tweemaal per jaar een hovenier voor het groot onderhoud van de tuin • Er wordt nagestreefd om de cultuur van het historisch Wijnbergshofje in stand houden. Dit wordt bij de bewoonsters nagestreefd door o.a. -Rond 25 maart van elk jaar wordt met de bewoonsters de verjaardag van Pieter Teyler van de Hulst herdacht. Teyler was één van de regenten en nog jaarlijks wordt door de Teylerstichting aan het Wijnbergshofje een bedrag van EUR 100 overgemaakt om te besteden aan de maaltijd van de hofjesbewoonsters -Met kerst is er een samenkomst met de bewoonsters en de bestuurders -Een jaarlijks Hofberaad, zoals hierboven genoemd

• Er wordt nagestreefd om de cultuur van het historisch Wijnbergshofje in stand te houden en hier

bekendheid aan te geven. Dit wordt o.a. gedaan door het hofje open te stellen. Dit blijkt onder meer uit de volgende activiteiten: -In mei en in november wordt meegedaan aan de Kunstlijn en is het hofje opengesteld voor het publiek. - In september is het hofje toegankelijk voor groepen van basisscholen voor de jaarlijkse Klassendag die vooraf gaat aan de Open Monumentendagen. Er wordt door bestuursleden een presentatie gegeven aan de leerlingen over de historie en over het leven op een hofje -In september, tijdens de Open Monumentendag wordt het hofje opengesteld voor belangstellenden en wordt er informatie gegeven over de historie en over het dagelijks leven in een hofje door bestuursleden en bewoonsters -In september wordt er gastvrijheid verleend aan Soroptimist Internationaal, voor een hofjesbridgedrive waarmee voor en goed doel geld ingezameld wordt -Het voor belangstellenden openstellen van het hofje voor het jaarlijkse Verhalenfestival -Op verzoek worden er rondleidingen gegeven -Er wordt deelgenomen aan diverse publicaties in de Haarlemse Hofjeskrant -Het Wijnbergshofje is aangesloten bij de Stichting Haarlemse Hofjes en bij de Stichting het Landelijk Hofberaad • Het doel van de stichting is om haar vermogen ten minste in stand te houden door te beleggen. De beleggingen voor de lange termijn zijn in beheer gegeven aan de Beleggingscommissie van de Vereenigde Doopgezinde Gemeente te Haarlem. De directe opbrengsten van de beleggingen worden besteed aan het onderhoud van het gebouw Het bestuur van de stichting bestaat uit een college van ten minste vijf regenten en regentessen, dat uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemt

 

De balans van de stichting Het Wijnbergshofje is als volgt:

Activa: 2016 2015

Onroerende goederen € 616.560,74 € 660.634,15

Inventaris € 7.135,23 € 8.620,41

Beleggingen € 205.705,45 € 198.570,45

Liquide middelen € 123.431,88 € 129.555,67

Overlopende activa € 29.116,74 € 2.506,93

Passiva:

Kapitaal € 381.959,30 € 377.262,76

Leningen € 592.000,00 € 612.000,00

Overlopende passiva € 7.990,74 € 10.624,85

De resultatenrekening van de stichting Het Wijnbergshofje is als volgt:

Lasten:

Gebouwen € 46.163,04 € 51.052,38

Algemene kosten € 8.61,93 € 8.064,91

Rente € 11.840,00 € 12.530,00

Baten:

Giften € 4.600,00 € 4.879,50

Huren € 53.160,00 € 50.570,00

Rente en opbrengsten beleggingen € 5.990,47 € 6.297,61

Resultaat exploitatie € -2.438,46 € -10.342,01

 

Toelichting op de financiële cijfers

De renovatie van het monument in 2006 heeft geleid tot kosten voor de afschrijving van de renovatie en rente op de aangegane lening. Samen met het onderhoud, dat onder begeleiding van een architect gespecialiseerd in het behoud van monumenten, zijn deze kosten nog steeds groter dan de daar tegenoverstaande huren. De stichting is daarom ook afhankelijk van giften ede opbrengsten van beleggingen. Hoewel de stichting subsidie krijgt op de kosten van het onderhoud, blijkt het in goede staat houden van het monument een zware last in de exploitatie.

Na de jarenlange interen op het kapitaal door verliezen kon het kapitaal, ondanks het negatieve exploitatiesaldo, door de waardestijging van de beleggingen in 2016 iets toenemen.

 

De functie van de huidige bestuurders, rechtspersonen:

Mw. M. Hommes-Blaas regentes voorzitter

Mw. J. Kanbier regentes secretaris

Mw. E. de Haas-Misset regentes

Dhr. G.E. Buijn regent penningmeester

Dhr. D.R. de Lugt regent

Mw. S. van der Bos- van der Veen (regentes)

 

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd, de functie is onbezoldigd

Het Wijnbergshofje Barrevoetestraat 4 2011 WP Haarlem

Postadressen: Barrevoetestraat 4, 2011 WP Haarlem , Egelantierlaan 4 , 2015 KJ Haarlem

Stichting "het Wijnbergshofje" Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam: KvK-nummer 41223265

RSIN 8074.06.387